ccbrcheckrechtspraak

Handelingsonbekwaam of kwetsbaar j/n?

Bescherm kwetsbare personen tegen ongewenste situaties en contracten. Betrokkene mag niet zelfstandig overeenkomsten sluiten of beslissen over geldzaken. Het gaat in de praktijk om personen die aan een geestelijke stoornis lijden, te veel geld uitgeven of verslaafd zijn. Met Bluem’s CCBR check voorkomt een bedrijf gedoe achteraf inclusief de financiële schade die samenhangt met het terugdraaien van alle (nietige) handelingen.

CCBR

slechts €0,165 per check*
*excl. volumekorting

Offerte aanvragen

Centraal curatele- en bewindregister

In het register kan een bedrijf controleren of iemand onder bewind of curatele staat. Doel is het voorkomen van ongewenste transacties. CCBR check stelt bedrijven in staat om personen van wie de geldzaken onder curatele of bewind staan al bij onboarding of in een koopproces te herkennen. Het proces kan dan acteren op deze info en voorkomen dat de betrokkene klant wordt, contract aangaat of uitkering ten onrechte ontvangt. Kortom: Register beschermt kwetsbare personen én bedrijven tegen ongewenste verbintenissen en geldverkwisting. Er staan ca. 250.000 personen onder bewind en +/- 60.000 personen onder curatele (Bron: Rechtspraak.nl 2022). Nederland telt 13.3 miljoen 18+ mensen (Bron: CBS 2023). Dit betekent dat 2,43% van de volwassenen onder bewind of curatele staat.

CCBR en Rechtspraak

CCBR check connect met de database van Rechtspraak.nl. Rechtbanken publiceren de gegevens in CCBR. In het register staan:

Alle onder curatele gestelde personen. Gegevens van curatelen van vóór 1996 zijn mogelijk niet volledig, maar ontbrekende data kan men opvragen bij de rechtbank.

Alle bewinden vanaf 1 januari 2014*. Bewinden uitgesproken daarvoor zijn vaak niet openbaar, tenzij rechter anders heeft beslist.

*Uitzondering: Personen van wie de geldzaken onder bewind zijn geplaatst vanwege lichamelijke of geestelijke omstandigheden, waarvan rechter heeft besloten dat publicatie niet nodig is

Hoe lang staat een persoon in het register?

Als de curatele of het bewind stopt, volgt uitschrijving uit het register. Rechtbank is hiervoor verantwoordelijk. Tijdstip van uitschrijving hangt af van de reden van de beëindiging. Er is geen vaste periode. Rechter bepaalt per persoon of hij uitgeschreven kan worden.

Curatele, bewindvoering en mentorschap?

Curator

Curatele is een manier om iemand te beschermen die niet goed voor zijn geldzaken, bezit en persoonlijke zaken kan zorgen. Rechter stelt een curator aan die dit voor hem doet. Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam. Hij mag niet zelfstandig contracten afsluiten of gezag over kinderen hebben. De rechter spreekt curatele alleen uit als de lichtere beschermingsvormen (bewind of mentorschap) onvoldoende zijn. Het gaat in de praktijk om volwassenen die aan een geestelijke stoornis lijden, te veel geld uitgeven of alcohol- of drugsverslaafd zijn.

Als je handelingsonbekwaam bent en toch een rechtshandeling verricht, dan is de rechtshandeling vernietigbaar. Of als je een eenzijdige rechtshandeling verricht, dan is deze nietig. Dit betekent dat alle handelingen die zijn gedaan moeten worden teruggedraaid. Is het niet mogelijk om een handeling terug te draaien, dan moet er een schadevergoeding worden betaald door het bedrijf aan de curator. Alle uitkeringen gaan naar de curator. Nietigheid treedt van rechtswegen op. Beroep op nietigheid is niet nodig. CCBR check helpt bedrijven om deze nare situaties en vervolgschade te voorkomen.

Wat doet een curator?

beslissen over het geld en bezit van de betrokkene.

rekeningen betalen, uitkeringen/toeslagen aanvragen, administratie en belastingaangifte doen.

het regelen van de verzorging, behandeling en begeleiding van de betrokkene.

de betrokkene vertegenwoordigen tijdens gesprekken met zorgverleners of instellingen.

in actie komen als de betrokkene niet de zorg krijgt die hij nodig heeft.

(financieel) verslag doen aan de rechter over het verloop van de curatele.

Een betrokkene kan 1 of 2 curatoren hebben. Dit kan een particuliere curator zijn. Denk aan een familielid of kennis. Of een professionele curator die meer personen begeleidt.

Bewindvoerder

Als iemand niet meer goed voor zijn geldzaken kan zorgen, kan de rechter ook een bewindvoerder benoemen die deze geldzaken beheert. De rechter controleert of de bewindvoerder dat goed doet. Bedrijven kunnen alleen na goedkeuring van bewindvoerder contracten of financiële zaken met betrokkene aangaan (als bewind is geregistreerd).

Rechter kan ook een tijdelijke beschermingsvorm instellen. Hij wijst dan een (provisionele) bewindvoerder aan. Deze beschermt de financiële en persoonlijke belangen. Tijdelijke beschermingsvorm loopt totdat er een curator is. Of totdat de rechter het verzoek tot onder curatele stelling heeft afgewezen.

Bewindvoerder kan de betrokkene laten vermelden in het CCBR register (net als een rechter), zodat bedrijven eerst goedkeuring moeten regelen met de bewindvoerder. Wie onder bewind wordt gesteld, mag niet meer zelf weten wat hij met zijn goederen én geld doet. Dat doet een bewindvoerder. De betrokkene blijft wel handelingsbekwaam.

Mentor

Er is sprake van mentorschap als iemand niet kan beslissen over persoonlijke (niet-financiële) zaken als verzorging, behandeling en begeleiding. Rechter benoemt een mentor die de beslissingen voor hem neemt.

Systeem koppelen aan Rechtspraak.nl?

Met Bluem’s CCBR REST API webservice koppelt ieder bedrijf met het CCBR systeem. Het is een realtime check request met direct antwoord. De (online) klant merkt de check niet en hoeft er niets voor te doen. In luttele seconden ontvangt uw systeem het antwoord en weet het of een persoon voorkomt in het CCBR register. Bluem’s smart CCBR gateway minimaliseert de kans op ‘false-positives’ & ‘-negatives’. De CCBR service maakt gebruikt van dezelfde REST API en Dashboard als andere Bluem diensten.

CCBR check®: Bescherm kwetsbare personen & voorkom ongewenste situaties en financiële schade voor uw organisatie.

CCBR

Slechts €0,165 per check*
*excl. volumekorting

Offerte aanvragen